Казенне підприємство і депозит

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: Казенне підприємство є одержувачем бюджетних коштів, платником податку на прибуток і сплачує частину чистого прибутку (80%) як унітарне підприємство. Має відкритий рахунок в «Ощадбанку», на який надходять кошти від господарської діяльності.

Чи має право таке підприємство розміщувати кошти на депозиті «овернайт»?

Якщо так, чи потрібно з доходу, отриманого у вигляді відсотків, сплачувати частину чистого прибутку?

Відповідь:

Казенне підприємство є саме тим підприємством, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України. У такому рішенні визначаються обсяг і характер основної діяльності підприємства, а також орган, до сфери управління якого входить підприємство. Цей орган затверджує статут підприємства, призначає його керівника, дає дозвіл на здійснення казенним підприємством господарської діяльності, визначає види продукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої поширюється зазначений дозвіл (ч.ч. 2, 5 ст. 76 Господарського кодексу України (далі – ГКУ).

Ще деякі особливості господарської діяльності казенного підприємства визначаються ст. 77 ГКУ.

Так, казенне підприємство не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди органу, до сфери управління якого воно входить.

Джерелами формування майна казенного підприємства є:

державне майно, передане підприємству відповідно до рішення про його створення;

кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства;

цільові кошти, виділені з Державного бюджету України;

кредити банків;

частина доходів підприємства, одержаних ним за результатами господарської діяльності, передбачена статутом;

інші джерела, не заборонені законом.

В той же час, депозит «овернайт» – різновид строкового депозиту. Варто зазначити, що законодавство не забороняє казенним підприємствам розміщувати депозити. Тому якщо і статутом казенного підприємства немає обмежень щодо цього, то казенне підприємство може скористатись можливістю укладення такого виду договору.

А зараз щодо відсотків. Саме п. 1 постанови КМУ від 23 лютого 2011 року № 138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» закріплюється вимога про перерахування державними унітарними підприємствами  частини чистого прибутку (доходу) у розмірі 80 %.

Така частина чистого прибутку визначається, виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку як підсумок суми чистого фінансового результату (прибутку) та суми капіталу в дооцінках, яка підлягає перенесенню до нерозподіленого прибутку, з урахуванням того, що до такого підсумку також може бути включена частка нерозподіленого прибутку або невикористаних фондів, утворених внаслідок розподілу прибутку в обсязі, визначеному рішенням органу управління, за наявності фінансових ресурсів у підприємства, за результатами фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999  № 291, на субрахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій» узагальнюється інформація про інші доходи від фінансової діяльності, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 73 «Інші фінансові доходи», зокрема про доходи від амортизації премії за випущеними облігаціями, а також відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами.

Розділ І «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) містить статтю «Інші фінансові доходи» (2220). Тобто ця стаття і міститиме показники відсотків, отриманих за депозитом «овернайт». А тому чистий фінансовий результат (показники якого враховуються під час визначення частини чистого прибутку у розмірі 80%) і визначаються з урахуванням отриманих відсотків.

Наталія Брожко, адвокат Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери»