КІК і щорічна декларація про майновий стан фізичної особи

Питання: Фізична особа – резидент є кінцевим бенефіціарним власником іноземної компанії з часткою 100%. Яким чином це має бути відображено в декларації про майновий стан фізичної особи – резидента, адже така іноземна компанія є контрольованою (КІК)?

Відповідь: Відповідно до ст.392 Податкового кодексу України, яка набрала чинності з 1 січня, контрольованою іноземною компанією (КІК) визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України відповідно до правил, визначених цим Кодексом. При цьому юридичною особою може визнаватися корпоративне утворення (об’єднання) або організація, наділена правом володіти активами, мати права та обов’язки та здійснювати діяльність від власного імені та незалежно від засновників, учасників або форми власності. Наявність у контрольованої іноземної компанії статусу юридичної особи визнається відповідно до законодавства її реєстрації.

Іноземна компанія визнається контрольованою іноземною компанією, якщо фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України (далі – контролююча особа):

а) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або

б) володіє часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб – резидентів України та/або юридичних осіб – резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або

в) окремо або разом з іншими резидентами України – пов’язаними особами здійснює фактичний контроль над іноземною юридичною особою.

Відповідно до пп.392.5.1. ПКУ для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року. При цьому контролюючі особи (фізичні особи) зобов’язані подавати звіт про КІК до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису. До звіту про КІК в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік.

Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період (пп.392.5.2. ПКУ).

У звіті про контрольовані іноземні компанії зазначається, у тому числі розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії та структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (пп.392.5.3. ПКУ).

Згідно з п.8 Інструкції щодо заповнення податкової інформації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 783), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.10.2015 за № 1298/27743 у відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис) вказаної декларації зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна. Тобто в самій Декларації не передбачено відображення інформації про КІК.

Однак згідно з п.9 зазначеної Інструкції у разі подання доповнення до декларації у випадках, визначених, у тому числі пунктами 170.13, 170.131 статті 170 ПКУ у графі «Зміст доповнення» описується перелік доповнень до декларації й мотиви їх подання, а у графі «Кількість додатків» зазначається кількість таких доповнень (або для електронної форми декларації – кількість доданих додатків з документом довільного формату).

У разі заповнення та подання додатків до декларації позначкою «х» позначаються відповідні форми поданих додатків до декларації (Ф1, Ф2, Ф3, КІК, ЄСВ 1, ЄСВ 2, ЄСВ 3) та проставляється дата подання декларації.

У додатку КІК до декларації «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії» зазначаються данні платниками податку – резидентами України, що визнаються контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії. Додаток КІК заповнюється окремо по кожній контрольованій іноземній компанії. Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягають сплаті з прибутку контрольованої іноземної компанії, розраховуються відповідно до положень ст.39розділу II Кодексу та пунктів 170.13., 170.131 статті 170 розділу IV Кодексу.

У вказаному додатку КІК і мають бути зазначені розмір частки контролюючої особи в КІК та структура володіння часткою.

Додаток КІК має таку форму:

 Повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, що зазначені у контракті/договорі. Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції – відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 8 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони.

 Зазначається частка (у відсотках) контролюючої особи в контрольованій іноземній компанії, відображена у Звіті про контрольовані іноземні компанії.

Фізична особа – платник податкуабо уповноважена особа ___________________(підпис) ______________________________(ініціали та прізвище)

Автор: О. Єфімов, Керівний партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри цивільного та трудового права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана