Коли засновник ЮО – директор без укладення трудового договору

Питання: Можна виправити ситуацію? 11.02.2022 придбали підприємство ТОВ, в протоколі юристи написали: «Призначити на посаду директора Товариства з 12.02.2022 року ПІБ з правом вчинення дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі з правом підписання фінансових документів, без укладання трудового договору».

Ми були впевнені, що це означає покладання функцій директора (з юристами це оговорювалось), але зараз розуміємо, що це не так.

У витягу від реєстратора дата на директора 15.02.2022. Директор-засновник відкрив рахунок в банку, оплатив КЕП та 24.02.2022 отримав фінансову допомогу від юридичної особи, яку отримали засновники.

Основна господарська діяльність почалась з 01.05.2022 (штатний розклад, співробітники, рух коштів по банку від замовників і т.д). Звітність обєднана надана за 2-ий квартал, з датою прийняття директора 01.05.2022.

Заробітна плата не нараховувалась, звітність не подавалась, так як була впевненість, що особа виконує функції Директора.

Можливо, 15.02.2022 скласти протокол засновників, вказати, що некоректно прописаний пункт та прописати виконання засновником функцій директора, а 01.05.2022 знову протокол, де прописати посаду директора з окладом, у звязку з початком повного функціонування підприємства.

В статуті ніяких запобіжників для ситуації немає. В органах управління стандартно:«Виконавчим органом Товариства є Директор». В розділі компетенція зборів учасників, теж стандартно: «Визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариства, його філій»).

Відповідь: Відповідно до ст. 92 ЦКУ юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. При цьому, порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична особа може здійснювати свою дієздатність через своїх учасників. Відомості про органи управління, а також інші відомості встановлені ч. 4 ст. 89 ЦКУ вносяться до Єдиного державного реєстру.

Згідно із ст. 65 ГКУ власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Керівника підприємства призначає (обирає) власник (власники) безпосередньо або через уповноважені органи чи наглядова рада такого підприємства (у разі її утворення).

Такий керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.

Аналогічне положення про те, що директор може діяти від імені товариства без довіреності міститься і у ч. 10 ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII (далі – Закон № 2275). Таким чином, якщо в установчих документах товариства не зазначено інше, то представляти інтереси такого товариства може власник, або уповноважений таким власником керівник.

При цьому ч. 4 ст. 65 ГКУ встановлено, що з керівником підприємства, який є найманим працівником укладається трудовий договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

З цього виходить, що правовідносини між власником та керівником можуть існувати і без укладення трудового договору (контракту).

Згідно із ч. 3 ст. 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України. Додержання письмової форми при укладенні контракту є обов’язковим (ст. 24 КЗпП).

Таким чином, контракт є обов’язковим тільки за умови найму керівника. І виникнення трудових прав, обов’язків та відповідальності пов’язані із його укладанням.

У п. 13 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755-IV) зазначено, що в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про керівника юридичної особи та про інших осіб (за наявності), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи.

Із наведеного вище видно, що в ЄДР обов’язково вносяться відомості про керівника, але не вносяться відомості щодо наявності трудових відносин з таким. До того ж, представництво виникає із цивільно-правових, а не трудових відносин. Таким чином керівник юридичної особи може мати повноваження керівника та не мати трудових правовідносин з такою юридичною особою.

У ст. 39 Закону № 2275 вказано, що управління поточною діяльністю товариства здійснює виконавчий орган. Виконавчий орган товариства може бути одноосібним (директор) або колегіальним (дирекція). Договір, що укладається з членом виконавчого органу товариства, від імені товариства підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами учасників. Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов’язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Крім цього, порушення вимог ч. 7 ст. 39 Закону № 2275 є підставою для розірвання з головою виконавчого органу цивільно-правового або трудового договору (контракту).

Цивільно-правовий договір може бути оплатним чи безоплатним, що дає можливість сторонам врегулювати оплату праці на власний розсуд. Своєю чергою трудовий договір вимагає оплати праці.

Таким чином, керівник юридичної особи є суб’єктом управління у площині цивільно-правових та трудових правовідносин, не обов’язково одночасно. Відсутність трудових відносин між товариством та керівником не є правопорушенням.

Відтак, при укладенні цивільно-правового договору наказ про призначення на посаду не видається, запис у трудову книжку працівника не вноситься та не виконуються будь-які інші умови, які містять ознаки трудових відносин. Як вже зазначалося, оплата праці за таким договором не обов’язкова, все залежить від прописаних умов.

Що стосується нашої ситуації, то дата призначення директора по Протоколу, має співпадати з датою внесення даних відомостей до ЄДР. Тобто, якщо в Протоколі вказано: «Призначити на посаду директора ТОВ з 12.02.2022», то в ЄДР запис має бути таким же числом (12.02.2022).

Очевидно, мала місце помилка реєстратора.

Відтак, відповідно до ч. 1 ст. 32 Закон № 755-IV у разі виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної субєктом державної реєстрації, заявник письмово в паперовій або електронній формі повідомляє про це суб’єкта державної реєстрації, який перевіряє відповідність відомостей Єдиного державного реєстру інформації, що міститься в документах, що стали підставою для внесення цих відомостей. Якщо факт невідповідності підтверджено, суб’єкт державної реєстрації безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.

Виправлення помилки у відомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб’єкта державної реєстрації, здійснюється за плату, розмір якої встановлений цим Законом.

Далі розберемо формулювання «Призначити на посаду директора Товариства з 12.02.2022 року ПІБ з правом вчинення дії від імені Товариства без довіреності, в тому числі з правом підписання фінансових документів, без укладання трудового договору».

Так, тут прямо не вказано, покласти на засновника виконання функцій директора, але з контексту це і так зрозуміло. Це не обов’язково перефразовувати, головне, що прописано «без укладення трудового договору».

Ірина Овдійчук,
юрист, помічник адвоката Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»