Міжнародна технічна допомога: деякі нюанси

EXPERTUS. Головбух

Питання: Яка звітність подається в податкові органи у зв’язку з реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги?

За якими правилами здійснюється працевлаштування та оподаткування заробітної плати українських та іноземних працівників для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги?

Яка система оподаткування та який перелік податків потрібно здійснювати для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги?

Відповідь: Щоб зрозуміти сутність міжнародної технічної допомоги (МТД) варто звернутися до Указу Президента України від 01.06.1999 № 596/99 з відповідною назвою. Цей Указ хоч і не вступив в дію, проте містить концептуальний підхід до визначення суті МТД та відповідну термінологію для розуміння цієї суті. Наприклад, в Указі зазначено, що:

міжнародна технічна допомога – це ресурси, які відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній основі Україні для здійснення програм,  проектів  міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку України;

проект міжнародної технічної допомоги – це документ (проект,
проектна угода), яким визначено систему послідовно пов’язаних дій,
заходів, а також ресурси, спрямовані на досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги протягом встановлених строків;

програма міжнародної технічної допомоги – це сукупність проектів
міжнародної технічної допомоги, об’єднаних з метою досягнення загальнодержавних цілей під час проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку України;

донор – держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, фонд, уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає міжнародну технічну допомогу Україні;

реципієнт – це визначений у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резидент України, що одержує міжнародну технічну допомогу;

виконавець – організація (організації), що забезпечує (забезпечують) реалізацію програм, проектів міжнародної технічної допомоги;

грант – це фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом міжнародної технічної допомоги.

При цьому МТД може надаватися у вигляді:

 • майна, перелік якого визначається у програмах, проектах міжнародної технічної допомоги;
 • прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау, технології тощо;
 • фінансових ресурсів у іноземній валюті або національній валюті України;
 • інших ресурсів, не заборонених законодавством України.

Програми, проекти міжнародної технічної допомоги підлягають державній реєстрації спеціально уповноваженим органом із включенням до Державного реєстру програм і проектів міжнародної технічної допомоги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Про це далі.

МТД, діяльність із здійснення  програм,  проектів  МТД підлягають особливому режиму оподаткування, щодо них застосовуються пільги, привілеї та імунітети відповідно до законодавства України, чинних міжнародних договорів України.
Щодо податкових пільг слід врахувати наступне:

 • Відповідно до п.142.3. ст.142 Податкового кодексу України звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду «Укриття» для реалізації міжнародної програми – Плану здійснення заходів на об’єкті «Укриття» відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. У разі порушення вимог щодо цільового використання вивільнених від оподаткування коштів платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового (звітного) періоду, на який припадає таке порушення, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до цього Кодексу.
 • Відповідно до п.197.11. ст.197 ПКУ звільняються від оподаткування ПДВ операції із:
  1. постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
  2. постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.
 • Відповідно до п.213.3. ст.213 ПКУ звільняються від оподаткування акцизним податком операції з підакцизними товарами, а саме ввезення на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів) як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (пп.213.3.9).
 • Згідно з п.28 підрозділу 2 розділу XX ПКУ тимчасово, на період реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення», звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з:
  1. ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, що не виробляються в Україні, визначених пп.11 п. 4 р.XXI«Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України;
  2. постачання на митній території України товарів (крім підакцизних товарів і товарів груп 1-24 згідно з УКТ ЗЕД) та надання послуг, якщо такі товари/послуги оплачуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до ініціативи країн Великої вісімки «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення». Перелік товарів/послуг та здійснення таких операцій визначаються КМУ.

 

Приклад, механізму застосування пільг з  ПДВ в Україні у рамках проектів МТД.

 

1        Загальне правило застосування податкових пільг у рамках міжнародних проектів, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів України

 

Питання застосування податкових пільг у рамках міжнародних проектів, що виконуються в Україні відповідно до міжнародних договорів України, слід розглядати враховуючи положення як законодавства України, так і положення  відповідного міжнародного договору.

 

Відповідно до п. 3.1  ст. 3 ПКУ, податкове законодавство України складається з Конституції України, Податкового кодексу України; Митного кодексу України…; чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України і якими регулюються питання оподаткування; нормативно-правових актів, прийнятих на підставі та на виконання ПКУ.

Згідно з п.3.2 ст.3 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору.

Отже, в рамках реалізації проекту МТД можуть бути застосовані податкові пільги, які передбачені як ПКУ, так і відповідним міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України[1].

Право на такі податкові пільги реалізується за умови дотримання певних вимог, встановлених законодавством України.

 

          2 Пільги з ПДВ у сфері МТД, передбачені ПКУ.

 

          Відповідно до п.197.11 ст. 197 ПКУ, звільняються від оподаткування операції із:

 • постачання товарів та послуг[2] на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;
 • постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку.

 

Визначення «міжнародна технічна допомога» наведене у п.2 чинного на сьогодні Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» № 153 від 15.02.2002 (далі – Порядок № 153), відповідно до якого міжнародна технічна допомога – це фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

 

Таким чином, зазначена вище пільга може бути застосована за умови виконання таких вимог:

 • товари, що ввозяться в Україну, товари та послуги, що поставляються в Україні, кваліфікуються як МТД, враховуючи наведене вище визначення, та
 • така МТД надається відповідно до міжнародного договору України, згода на обов’язковість якого надана у встановленому законодавством порядку.

 

          3 Механізм реалізації права на податкові пільги у рамках проектів МТД

 

Порядок отримання права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України у рамках реалізації проектів МТД визначено Порядком № 153.

Порядком № 153 передбачено, що проекти, зараховані до щорічної програми з МТД, підлягають обов’язковій державній реєстрації в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку).

Згідно з п.12 Порядку № 153, державна реєстрація проектів є підставою для акредитації виконавців проектів[3], а також реалізації їх права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.

Пунктом 14 Порядку № 153 визначено повний перелік документів, необхідних для подачі до Мінекономрозвитку для державної реєстрації проектів реципієнтом (реципієнтами) та донором або уповноваженою донором особою для державної реєстрації проектів, який, серед іншого, включає план закупівлі товарів, робіт і послуг, що будуть придбані за кошти МТД (далі – план закупівлі). План закупівлі має бути засвідчений донором або виконавцем проекту та  погоджений бенефіціаром. План закупівлі складається за формою згідно з додатком 5 до Порядку № 153 та подається у двох примірниках.

Подання плану закупівлі є обов’язковим для реалізації права на податкові пільги, передбачені законодавством та міжнародними договорами України.

          Державна реєстрація підтверджується реєстраційною карткою проекту, у якій робиться запис, що містить:

1) витяг із закону України та/або міжнародного договору щодо передбачених пільг із зазначенням відповідних статей;

2) підтвердження наявності плану закупівлі.

 

Такий запис означає, що:

– у рамках проекту МТД донором заявлено право на отримання податкових пільг, передбачених як законодавством, так і відповідним міжнародним договором України;

– у рамках такого проекту, товари і послуги, які закуповує виконавець проекту в Україні за рахунок МТД та відповідно до затвердженого плану закупівлі, відвантажуються (виконуються) постачальниками виконавцеві без нарахування ПДВ.

Донор або виконавець проекту МТД може реалізувати своє право на пільги, передбачені як законодавством України, так і відповідним міжнародним договором, виконавши зазначені вище вимоги щодо державної реєстрації проекту та надання плану закупівлі.

Неподання плану закупівлі за проектом розглядатиметься, як відсутність необхідності в реалізації донором права на податкові пільги при реалізації такого проекту міжнародної технічної допомоги, про що у реєстраційній картці робиться відповідна відмітка.

З видачею реєстраційної картки проекту, Мінекономрозвитку:

– робить відповідний запис у єдиному реєстрі проектів МТД, та

– розміщує план закупівлі на своєму офіційному сайті (крім інформації, що становить комерційну таємницю).

З метою інформування про реалізацію донором/виконавцем проекту права на податкові пільги, Мінекономрозвитку надсилає у п’ятиденний строк після реєстрації проекту Державній фіскальній службі України (далі – ДПС) копію реєстраційної картки проекту та один примірник плану закупівлі в електронному та паперовому вигляді.

 

Щодо спеціальної «звітності» слід зазначити, що виконавець, що реалізує право на податкові пільги, подає до органу ДПС за місцем реєстрації чи акредитації на території України інформаційне підтвердження щодо пільгових операцій за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 153. Інформаційне підтвердження подається щомісяця до 20 числа. Інформаційне підтвердження складається і подається до органу ДПС в письмовому та електронному вигляді. Також копія інформаційного підтвердження подається до Мінекономрозвитку.

 

Інша податкова звітність щодо діяльності в рамках реалізації МТД окремо не передбачена, а подається контролюючим органам в рамках загальної звітності. Так, наприклад податківці у підкатегорії 102.20.02 «ЗІР» зауважили, що при заповненні декларації з податку на прибуток підприємств, платник податку – отримувач міжнародної технічної допомоги у рядках 01 – 04 відображає показники (результати) усіх видів діяльності, у тому числі пільгової діяльності.

Тобто з точки зору контролюючих органів діяльність з реалізації МТД сприймається як пільгова діяльність.

 

Крім того, спеціального законодавства щодо працевлаштування та оподаткування заробітної плати українських та іноземних працівників для реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, немає. Однак слід мати на увазі, що реалізацією проєктів МТД в Україні займаються не лише юридичні особи – резиденти, а й міжнародні організації, наприклад Міжнародна організація з міграції (IOM), Датська Рада Біженців (DRC) та інші. Співробітники таких організацій користуються дипломатичним статусом в залежності від відповідної посади, тому й працевлаштування та оподаткування їх доходів залежить від статусу та часу перебування в Україні.

[1] Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про міжнародні договори» № 1906-IV від 29.06.2004 р., згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору може надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття договору, приєднання до договору.

Згода України на обов’язковість для неї міжнародного договору може надаватися іншим шляхом, про який домовилися сторони.

[2] Згідно з п. 14.1.185 ст. 14 ПКУ, постачання послуг – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

[3] Згідно з п. 2 Порядку № 153, виконавець проекту – це будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з донором або уповноваженою донором особою та забезпечує реалізацію проекту.

Автор: Олександр Єфімов, Старший Партнер Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Єфімов та партнери», доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, доцент кафедри цивільного та трудового права, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана