Оплата ліцензії на електронний ключ лікаря

EXPERTUS. Головбух

Питання: лікарі безкоштовно отримували електронні ключі, якими підписували рецепти, виписки та історії хвороб пацієнтів. Наразі строк їх дії закінчується. Продовження користування ключем платне.

Хто має оплачувати продовження строку дії ліцензії – лікарі за рахунок власних коштів чи КНП? Якщо лікарі, то чи можливі інші варіанти, аби перекласти оплату на заклад? 

Відповідь:

Коли говоримо про КНП, то сприймаємо його як неприбуткове підприємство.

Пунктом 1 ст. 14 Податкового кодексу України визначено, що неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

А саме ті, хто одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворені та зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;
  • установчі документи яких (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Також згідно з пп. 134.4.2 п. 134.2 ст. 134 Податкового кодексу України доходи (прибутки) неприбуткової організації використовували винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Очевидно, що наявність у лікаря відповідного електронного ключа може бути зумовлена діяльністю останнього як представника/працівника КНП в межах напрямів діяльності комунального закладу. І допустимо, щоб КНП фінансувало такі витрати.

Проте для цього слід зважати на такі умови:

  • лікар повинен отримати ключ не як просто фізична особа, а як працівник (представник) комунального закладу. Це як із керівником підприємства: у особистому житті він використовує один приватний КЕП, а в професійному, для подання тієї ж звітності, використовує КЕП, який отримав як керівник підприємства;
  • у внутрішніх документах КНП (наказ, посадова інструкція) з посиланням на положення статуту слід зазначити про можливість оплати ліцензії електронних ключів для лікарів КНП.

Ще слід зауважити про додаткове благо.

Згідно з пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПК України додаткові блага – кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не повʼязаний з виконанням обовʼязків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку.

При цьому, заробітна плата для цілей розділу IV ПК України – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у звʼязку з відносинами трудового найму згідно із законом (ст. 14 ПК України).

Відповідно до п. 164.2 ПК України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді, зокрема, вартості використання житла, інших обʼєктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

Оскільки використання електронного ключа лікарем (за дотримання наведених раніше умов) повʼязане безпосередньо із його обовʼязками як найманого працівника, то і додаткове благо для нього не виникає.

Проте і тут теж доречно у посадових інструкціях, інших положеннях, трудовому (колективному) договорі, передбачити чітко відповідні обовʼязки лікаря як представника/працівника КНП, що обіймає ту чи іншу посаду, щодо підписання рецептів, виписок з історій хвороб електронним ключем, який отримується за рахунок роботодавця.

Таким чином, виконавши перелічені рекомендації, КНП може перерахувати лікарю кошти за продовження ліцензії як компенсаційну виплату або ж відразу сплатити цю вартість на користь особи, що надає ліцензію.

 

Наталія Брожко, Керівна Партнерка, адвокатеса Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»