Зменшення і збільшення статутного капіталу

 

Питання: У 2019 році два учасники ТОВ вирішили зменшити статутний капітал. В обліку це було відображено за дебетом рахунку 401 та кредитом рахунку 672.

За період з 2019 року до сьогодні заборгованість учасникам не виплачена, немає такої можливості, немає вільних коштів.

Учасники вирішили збільшити статутний капітал на суму його зменшення у 2019 році.

Питання: як без наслідків для ТОВ від контролюючих органів правильно відобразити це в документах ТОВ, щоб здійснити зворотну проводку за дебетом рахунку 672 та кредитом рахунку 401, щоб ніхто нікому не був винен?

Відповідь: Відповідно до ст.19 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII товариство має право зменшити свій статутний капітал. У разі зменшення номінальної вартості часток усіх учасників товариства співвідношення номінальної вартості їхніх часток повинно зберігатися незмінним.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291, рахунок 40 «Зареєстрований (пайовий) капітал», який має субрахунок 401 «Статутний капітал» призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. За кредитом цього рахунку 40 відображається збільшення зареєстрованого капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення).

За дебетом цей рахунок кореспондує у тому числі з рахунком 67 «Розрахунки з учасниками». Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов’язані з розподілом власного капіталу (дивіденди, повернення часток тощо).

На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» підприємства ведуть облік інших виплат, нарахованих засновникам та учасникам за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплат у зв’язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства.

І хоча прямо в цьому разі не зазначено ведення на цьому рахунку обліку заборгованості ТОВ перед учасником у разі зменшення статутного капіталі, слід виходити з того, що відповідно до вказаної Інструкції за кредитом рахунку 67 «Розрахунки з учасниками» відображається збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства. І така заборгованість виникає внаслідок, у тому числі, прийняття рішення про зменшення СК ТОВ.

Отже наслідком прийнятого у 2019 році рішення про зменшення СК ТОВ є виникнення зобов’язання по виплаті грошових коштів учасникам. Таке зобов’язання має бути відображено за кредитом субрахунку 672.

Відповідно до ст.599 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Це загальне правило. Крім того, зобов’язання може бути припинено зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги.

Іншими словами, зобов’язання не може бути припинено внаслідок здійснення зворотної проводки в бухгалтерському обліку. Слід виходити з того, що така зворотна проводка сама є наслідком, а не підставою зміни чи припинення зобов’язання.

Відповідно до ст.17 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства без додаткових вкладів за рахунок нерозподіленого прибутку товариства. У разі збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку товариства без залучення додаткових вкладів склад учасників товариства та співвідношення розмірів їхніх часток у статутному капіталі не змінюються. А відповідно до ст.18 цього ж Закону учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

Оскільки у запитанні йдеться про те, що джерелом збільшення СК має бути не нерозподілений прибуток, а заборгованість ТОВ перед учасниками, то слід виходити з того, що зазначений Закон залишає єдине джерело збільшення СК – додаткові вклади учасників.

У такому разі учасники загальними зборами мають прийняти рішення про збільшення СК ТОВ за рахунок додаткових вкладів. Проте таке рішення не є підставою виникнення зобов’язання учасника перед ТОВ щодо внесення додаткового вкладу. У такому разі такий учасник не буде дебітором ТОВ. Для набуття учасниками статусу дебітора слід керуватися ч.8 ст.18 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до якої з учасником товариства та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов’язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а товариство – збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до товариства з відповідною часткою у статутному капіталі.

У такому разі виникне зобов’язання учасників внести додаткові вклади, а ТОВ отримає дебіторів. Це буде підставою для відображення відповідної заборгованості за дебетом рахунку 46 «Неоплачений капітал», призначеного для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом цього рахунку відображається заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства, за кредитом – погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Після цього в обліку ТОВ учасники будуть відображені і як кредитори, і як дебітори. За дебетом рахунку 46 буде відображена дебіторська заборгованість по внесках до СК, а за кредитом рахунку 672 – кредиторська заборгованість по виплатах цим учасникам коштів внаслідок зменшення СК.

«Згорнути» цю заборгованість можна двома шляхами:

  1. Найліпший, що фактично усуває ризики «спілкування» з контролюючим органом через їх нерозуміння суті господарської операції та необхідності виконання ними плану з нарахування податків: здійснити зустрічні оплати. Учасники виконують свої зобов’язання з внесення грошових коштів на збільшення СК ТОВ, а ТОВ водночас виконує свої зобов’язання з виплати учасникам коштів у зв’язку зі зменшенням СК у 2019 році. У цьому разі фактичного вилучення грошових коштів не відбудеться (хіба що на пару годин поки банк здійснюватиме платежі), а для закриття заборгованості по рахунках 46 і 672 буде використаний рахунок 31, оскільки кошти пройдуть через банківський рахунок.
  2. Дещо ризикованіший шлях – припинення зустрічних зобов’язань учасників перед ТОВ по внесенню додаткових вкладів і ТОВ перед учасниками щодо повернення їм коштів внаслідок зменшення СК. Ризик такої операції у тому, що контролюючі органи полюбляють у свій спосіб тлумачити однорідність вимог, які припиняються зарахуванням. Їм може прийти в голову, що заборгованість по вкладах до СК і заборгованість ТОВ щодо повернення частини СК не є однорідними. Будьте певні, наслідки у вигляді нарахування податків вони точно придумають. Проте у цьому разі можна буде «згорнути» відповідні заборгованості за кредитом рахунку 46 та дебетом рахунку 672.

Отже, рекомендованим є перший шлях для «згортання» заборгованостей ТОВ і учасників. Проте у в обох варіантах і взагалі зустрічна проводка не є правильною.

Автор: Олександр Єфімов,
Керуючий Партнер, доктор філософії права, доцент, адвокат, аудитор, член Науково-консультативної ради Верховного Суду