Списання основного засобу у більшій кількості, ніж передбачено проєктом будівництва

Опубліковано в експертно-правовій системі “Експертус: Головбух”  

Питання: під час будівництва першої черги одного з наших підприємств було списано на будівництво основного засобу на 30 т. більше арматури, ніж передбачено проєктом.  Підрядні організації показали в актах виконаних робіт ту кількість арматури, яку по факту використали вони (по проєкту).

А нашими силами також виконувались роботи, на які саме і пішла ця арматура. Але в проєкті цих робіт немає, і ніхто не зафіксував з підрядних організацій. Які можуть бути наслідки даної ситуації?

Перша черга введена в експлуатацію в минулих періодах. Проблему виявили тепер. Як можна вийти вірно з даної ситуації?

Відповідь:

Відповідно до ч.1 ст. 877 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) підрядник зобов’язаний здійснювати будівництво та пов’язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник, який виявив у ході будівництва не враховані проектною документацією роботи і необхідність у зв’язку з цим проведення додаткових робіт і збільшення кошторису, зобов’язаний повідомити про це замовника (ч. 3 ст. 877 ЦКУ).

Саме остання норма й доводить, що проектна документація не завжди все враховує. Обов’язок підрядника повідомляти замовника про додаткові роботи актуальний тоді, коли підрядник розраховує на плату за такі додаткові роботи. Однак у нашому випадку замовник вирішує сам виконати додаткові роботи, і на це має повне право з відображенням в обліку. І ось чому.

Наказом Мінфіну України від 28.04.2001 №205 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»» закріплюється визначення «будівництва». Так, це спорудження нового об’єкта, реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів, виконання монтажних робіт.

Із численних приписів законодавства, зокрема Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 №561 (далі – Рекомендації №561), вбачається можливість реалізації 2 способів виконання будівельно-монтажних робіт: підрядний та господарський.

Ще актуальними в даному випадку є й  Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Мінрегіонбуду від 31.12.2010  № 573 (далі – Методрекомендації). Так, їх загальні положення наголошують на можливості використання Методрекомендацій  при формуванні   виробничої   собівартості   будівельних,   монтажних, реставраційних,   пусконалагоджувальних   та  ремонтно-будівельних робіт (далі –  будівельно-монтажні  роботи)  під  час  спорудження нових  об’єктів,  реконструкції,  реставрації  та ремонту об’єктів (далі – будівництво) як підрядним,  так і господарським способами.

При цьому жодного застереження щодо неможливості одночасного застосування цих способів немає. Навіть існує таке явище, як змішаний спосіб будівництва (підрядний+господарський).

Додатком до Рекомендацій №561 визначено, що витрати на будівництво об’єкта господарським способом включають матеріали (тобто і арматуру, яку було списано).

Натомість, п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу України закріплює, що  для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до п. 5 Рекомендацій № 561 господарські операції з будівництва, виготовлення, придбання, введення в експлуатацію, підтримання в робочому стані, поліпшення і вибуття основних засобів (а будівля саме такою і є) оформлюються підприємствами первинними документами, які розкривають інформацію про:

назву первинного документа, яка характеризує оформлену господарську операцію;

дату складання;

назву підприємства, від імені якого складено документ;

зміст, кількісні та вартісні показники обсягу господарської операції;

назву об’єкта основних засобів, його інвентарний номер, дату початку і місце експлуатації, термін корисного використання;

технічну характеристику (площа, обсяг, місткість, потужність тощо) та вартість об’єкта основних засобів, його переоцінку, ремонт, поліпшення та амортизацію;

посади осіб, які здійснювали господарську операцію та оформлення первинних документів з їх підписами;

перелік технічної документації, що передається (приймається) разом з об’єктом основних засобів, вид і кількість дорогоцінних металів, що містяться в об’єкті основних засобів;

походження коштів (власні, цільові), використаних для придбання, будівництва і поліпшення основних засобів, та про безоплатно одержані основні засоби;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у здійсненні господарської операції.

При підрядному способі виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт вартість виконаних і оформлених в установленому порядку робіт відображається за дебетом рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунком обліку заборгованості підрядникам (будівельним, проектним організаціям).

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт облік затрат забудовником ведеться на рахунку обліку капітальних інвестицій у кореспонденції з рахунками обліку виробничих запасів, послуг допоміжних виробництв, зносу основних засобів і розрахунків з кредиторами (по заробітній платі, відрахуваннях на соціальні заходи, за послуги машин і механізмів тощо). У такому ж порядку відображаються витрати на утримання підрозділів підприємства, що займаються організацією будівництва (п. 49 Рекомендацій №561).

При цьому Наказом Мінстатистики від 29.12.1995 № 352 передбачено застосування таких форм первинного обліку основних засобів, у тому числі при самостійному їх виготовленні: ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», ОЗ-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів».

Відповідно якщо підприємство списало ці 30 т арматури, то мало б оформити перелічені вище документи.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999  № 291, Рахунок 15 «Капітальні інвестиції» призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. На субрахунку 151 «Капітальне будівництво» відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.

Тобто одночасне відображення витрат за господарським та підрядними способами допускається.

 

З цього всього можна зробити висновок, що підприємство, з точки зору обліку, мало право «списати» ці 30 т арматури і поза проектною документацією, належним чином оформивши відповідні первинні документи. Звичайно, не можна виключати амбіції податківців виключити цю арматуру з витрат, цим самим збільшивши зобов’язання з податку на прибуток. Та Вам у поміч наведені вище аргументи.

 

Наталія Брожко, адвокат Адвокатської фірми «Єфімов та партнери»